Ачаа тээвэр өмнөх оноос 18.5 хувиар буурчээ

               
2022-02-12 0

Улсын хэмжээнд өнгөрсөн онд бүх төрлийн тээврээр 49.2 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн байна. Энэ нь өмнөх оноос 18.5 хувь буурсан үзүүлэлт юм. Үүнд авто тээврээр тээсэн ачаа 41 хувь буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна.

Түүнчлэн бүх төрлийн тээврийн орлого 2021 онд 1.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 7.5 хувь буурчээ. Авто тээврийн орлого 26.7 хувь буурсан нь бүх төрлийн тээврийн орлого буурахад нөлөөлсөн байна.

"агаарын тээвэр агаарын болон темер замын тээврийн ундсэн узуулэлт *урьдчилсангуйцетгэл гуйцэтгэл 2020 зорчигчид, мянган хун (давхардсан тоогоор) 2021* 447.5 тээсэн ачаа, тонн :!! 198.5 2740.6 тээврийн орлого, тэрбум эгрег 6429.3 164.1 темер замын тээвэр 200.1 2020 зорчигчид, мянган хун (давхардсан тоогоор) 1 965.8 2021* тээсен ачаа, сая тонн 当!! 361.0 29.8 тээврийн орлого, тэрбум тегрег 31.2 770.1 771.2" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

Холбоотой мэдээ