Увс аймгийн ИТХ-ын 7 дугаар хуралдаан боллоо

               
2022-03-03 0

Хуралдаанаар дараах 12 асуудлыг хэлэлцжээ.

1. Аймгийн ИТХ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай

Илтгэгч: Ц.Батболд Аймгийн ИТХ-ын дарга

2. Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагааны журмууд батлах тухай, Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай, Аймгийн ИТХ-д асуудал санаачлан өргөн мэдүүлэх, хуралдааны бэлтгэл хангах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчийн ажиллах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Аймгийн ИТХ-ын хорооны үйл ажиллагааны журам баталж, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай, Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журмыг батлах тухай, Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт, хоригийг хүлээн авч шийдвэрлэх журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Аймгийн ИТХ-аас Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газар, бусад байгууллага иргэдтэй харилцах, хамтран ажиллах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Илтгэгч: Д.Дамдинсүрэн Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

3. Толоологчийн ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

Илтгэгч: Д.Дамдинсүрэн Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

4. Аймгийн ИТХ-ын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Илтгэгч: Д.Дамдинсүрэн Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

5. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Илтгэгч: Ч.Чимэд Аймгийн Засаг дарга

6. “Хоёр живаа харгай” хөтөлбөр батлах тухай

Илтгэгч: Ж. Эрдэнэтогтох Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга Х.Халиунаа ХБТХОХ-ийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

7. Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай

Илтгэгч: Д.Жамсран ГХБХБГ-ын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

8. Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын төлөөлөгч сонгох тухай

Илтгэгч: Д.Дамдинсүрэн Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

9. Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах батлах тухай

Илтгэгч: П.Аюушжав Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

10. Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам, Орон нутгийн өмчийг түрээслэх журам, Орон нутгийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээг байгуулах, дүгнэх журмуудад нэмэлт өөрчлөх оруулах тухай

Илтгэгч: С.Долгормаа ОНӨГ-ын хууль эрх зүйн харилцааны мэргэжилтэн

11. Орон нутгийн өмчийн асуудал

Илтгэгч: Р.Соёлмаа Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн

12. Аймгийн ан агнуурын бүс нутгуудын менежментийн төлөвлөгөөг хэлэлцэх тухай

Илтгэгч: С.Батдорж “Эко үйлчилгээ” ТББ ын захирал

13. Гулзат орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийн төлөвлөгөөг батлах тухай

Илтгэгч: С.Батдорж “Эко үйлчилгээ” ТББ-ын захирал

14.Сүм хийдэд зөвшөөрөл олгох тухай

Илтгэгч: Х.Уранчимэг “Илгээлт иммануел’ христийн чуулганы удирдах зөвлөлийн гишүүн

Холбоотой мэдээ