technews

Э.Энхпүрэв: ЕБС-ийн сурагчид suraad.mn ашиглан сурлагын хоцрогдлоо арилгаж байна

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөөний хүрэ

2022-02-08